Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden [king’s petfood]

Laatste aanpassing: 01/03/2016

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

 

King’s Petfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

 

E-mailadres: Info@kingspetfood.be

Telefoonnumer: 0491/594576

Ondernemingsnummer: BE0648 820 627

 

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument .

 

 1. Wij leveren enkel in België (andere landen kunnen bekeken worden naargelang de afstand en de grote van de bestelling). Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we de betaling hebben ontvangen. We aanvaarden betaling via bankoverschrijving of contant bij levering of afhaling. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Er wordt niet geleverd zolang de betaling niet ontvangen is. Bij contante betaling is de regel ‘geen geld, geen goederen’.

 

Artikel 4       Herroepingsrecht

 

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of[1] het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via bankoverschrijving.

 

 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening.

 

 

 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 

 1. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Indien wij ze zelf geleverd hebben, kunnen we ze ook komen ophalen. Dit ook mits betaling.

 

 

 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Moorselbaan 252; 9300  Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

Artikel 5       De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. Deze zijn afhankelijk van de grote van de bestelling en de afstand. deze staan niet altijd vermeld op onze betaalpagina omdat wij ook zelf uitleveren. naargelang de afstand, grote van de bestelling enzovoort wordt beslist of wij zelf uitleveren of via koerier. Hoe zwaarder het pakket, hoe hoger de verzendkosten per koerier.

Artikel 6       Betaling

 1. Wij aanvaarden enkel betaling via bankoverschrijving naar onze rekening of contante betaling bij levering of afhalen van de goederen.
 2. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. bij laattijdige betalingen worden er kosten aangerekend. Wanneer wij genoodzaakt zijn een incassobureau aan te stellen omdat men niet betaald, zijn alle bijkomende kosten voor de koper. Dit geld zowel voor personen die op factuur kopen, als particuliere klanten.

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

Artikel 8       Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of afgehaald op ons adres. Voor levering per koerier brengen wij verzendkosten in rekening.

 

 1. Behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding is de leveringstermijn niet van toepassing en geeft deze enkel een gewone aanwijzing aan.Wij informeren u over de leveringstermijn via mail telefonisch.

 

 1. King’s petfood kan in geval van niet-levering wegens staking, stock-out of overmacht geen enkele verantwoordelijkheid oplopen.

 

 1. In geen enkel geval mag de vertraging of de onmogelijkheid van levering aanleiding geven tot straffen of tot schadevergoeding ten bate van de koper.

 

 1. Leveringen gebeuren door onszelf of via koerier. Kostprijs is afhankelijk van de grote van de bestelling en de afstand. Indien de levering (na afspraak) voorzien wordt door King’s Petfood, zal een bijkomende kilometervergoeding aangerekend worden voor bestellingen onder de 200€.In geval de goederen worden afgehaald door de klant zelf op ons thuis adres, zal deze de volle verantwoordelijkheid dragen voor de verder staat van de goederen. Wanneer de goederen verzonden worden, rekenen wij verzendkosten aan.

 

 1. Bij een aanvraag van een offerte voor onze handelsgoederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

 

 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.

 

 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 

 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9    Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10   Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11    Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren  via info@kingspetfood.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

 1. Indien de klacht voorkomt is de verkoper enkel gehouden aan de weglating van de ingeroepen gebreken of aan de gewone vervanging van de gebrekkige goederen en of diensten, maar hij zal in geen geval aan betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

 1. King’s Petfood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische onkosten aan de tegenpartij, door voorbeeld het eetgedrag van hun hond.

 

 1. Bij rechtsvervolging worden alle kosten hieraan verbonden, automatisch en zonder verdere verwittiging op de tegenpartij verhaald.